Eco-Δέλτα

Οι θεματικές ενότητες των περιπτέρων θα αποτελέσουν αντικείμενο σχετικής διερεύνησης, καθώς από το πλήθος των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν για τη ζωή στην αρχαία Ελλάδα, αναμένεται κάποια από αυτά να ενδείκνυνται περισσότερο και κάποια άλλα λιγότερο για την αξιοποίησή τους ως θεματικά αντικείμενα συγκεκριμένων περιπτέρων.

Περισσότερα...

Η δράση αφορά στη διαμόρφωση δικτύου τοπικών φορέων και μηχανισμών διάδοσης πληροφοριών, κινητοποιώντας τοπικές ή περιφερειακές αρχές, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και Υπηρεσίες κ.α. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των ενεργειών δικτύωσης που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο τοπικών δράσεων είναι η συστηματική και ουσιαστική συνεργασία, η συνένωση δυνάμεων, η καλύτερη εν τέλει λειτουργία και ο αρτιότερος συντονισμός ήδη υφισταμένων δομών και οργανισμών–φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, έτσι ώστε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη να λειτουργεί ως ένας πραγματικός one stop shop οργανισμός, ως ουσιαστική σύμπραξη δυνάμεων που θα αξιοποιεί στο έπακρον τις δυνατότητες συνεργασίας και κοινής δράσης για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

Περισσότερα...

Η δράση αφορά στη συμμετοχή σε δίκτυα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με απώτερο στόχο την παραγωγή προτάσεων για την προώθηση πολιτικών μέσα από ένα διαρκές forum στο πλαίσιο του οποίου:

Περισσότερα...

Με την έναρξη υλοποίησης της πράξης θα συνταχθεί ολοκληρωμένη πρόταση για το Σχέδιο Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ενέργειες που θα καλύπτουν την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση κατά το στάδιο προετοιμασίας, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης καθώς και μετά το πέρας της δράσης. Το Σχέδιο Δημοσιότητας απευθύνεται στα μέλη της σύμπραξης και θα καθορίζει αναλυτικά τη στρατηγική ενημέρωσης, δημοσιοποίησης και διάχυσης των σκοπών και αποτελεσμάτων της πράξης. Θα αποτελεί την κοινή πλατφόρμα και σημείο αναφοράς για τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των ενεργειών δημοσιότητας οριζόντια σε κάθε δράση καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Περισσότερα...

Η ιστοσελίδα (web site) του έργου έχει ως στόχο αφενός μεν την παρουσίαση στο ευρύ κοινό του προγράμματος, των στόχων και δράσεών του, αφετέρου δε να αποτελέσει ένα σημείο προώθησης των υπηρεσιών του Διαδραστικού Πάρκου και επιχειρήσεων του.

Περισσότερα...

Στα πλαίσια του συντονισμού της πράξης θα υλοποιηθούν οι ενέργειες που αφορούν την διοικητική υποστήριξη, την διαχείριση και την οικονομική παρακολούθηση του συνόλου του Έργου, των Δράσεων και των επιμέρους Ενεργειών που αυτή περιλαμβάνει.

Το θεματικό εύρος των δραστηριοτήτων και των απαιτήσεων της Πράξης, απαιτεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα οργάνωσης, με σαφείς προδιαγραφές του ρόλου και των αρμοδιοτήτων, ανάλογα με τον χώρο εξειδίκευσης και το επίπεδο εμπειρίας, του κάθε εταίρου που συμμετέχει.

Περισσότερα...

Tο συγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο θα οδηγήσει σε πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων αναφορικά με το «Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας».

Περισσότερα...

Το δεύτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης θα αφορά μόνο 40 άτομα τα οποία θα επιλεγούν ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλώσουν για το αντικείμενο της «Πολιτιστικής Γνώσης και Έκφρασης» καθώς και για το ενδιαφέρον που θα δείξουν για την ίδρυση επιχείρησης με σχετικό αντικείμενο.

Περισσότερα...

Προκειμένου οι ωφελούμενοι να προωθηθούν στην απασχόληση είναι ανάγκη να προετοιμαστούν θεωρητικά και να λάβουν εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα μέσω - συναφούς με την θεωρητική κατάρτιση - πρακτικής άσκησης, στα αντικείμενα δραστηριότητας στα οποία έχουν δηλώσει πρόθεση δραστηριοποίησης και για τα οποία έχουν επιλεγεί από το επιστημονικό προσωπικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης κατά τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων.

Περισσότερα...

Λόγω του γεγονότος ότι η Πράξη απευθύνεται σε ωφελούμενους που ανήκουν σε δυο Δήμους, η συγκεκριμένη ενέργεια επιλογής ωφελουμένων κρίθηκε απαραίτητο να μοιραστεί μεταξύ φορέων-εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Eco-Δέλτα» που έχουν άμεση προσβασιμότητα (κυρίως γεωγραφική) στις ομάδες στόχο.

Περισσότερα...

Λόγω του γεγονότος ότι η Πράξη απευθύνεται σε ωφελούμενους που ανήκουν σε δυο Δήμους, η συγκεκριμένη ενέργεια επιλογής ωφελουμένων κρίθηκε απαραίτητο να μοιραστεί μεταξύ φορέων-εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Eco-Δέλτα» που έχουν άμεση προσβασιμότητα (κυρίως γεωγραφική) στις ομάδες στόχο.

Περισσότερα...

Η επιχειρηματικότητα αυξάνει την ευελιξία των ήδη εργαζόμενων σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, ανοίγει καινούριες προοπτικές απασχόλησης σε όσους βρίσκονται εκτός αγοράς, προσφέρει μια ακόμη διέξοδο στην ανάγκη των εργαζομένων για αυτοπραγμάτωση, ελευθερία και τελική επαγγελματική ικανοποίηση.

Περισσότερα...

A. Παροχή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Ψυχολογικής Στήριξης Ωφελουμένων
Κύριος στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, προκειμένου οι ωφελούμενοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με σκοπό να διευκολύνει την ένταξη των ομάδων στόχου της περιοχής παρέμβασης στην αγορά εργασίας.

Περισσότερα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Δράσεις